Algemene verkoopsvoorwaarden

1. Toepasbaarheid

 

1.1 Deze algemene voorwaarden, die integraal van toepassing zijn op de contractuele relatie tussen verkoper (Sax Sanitair, Autostradeweg 3, B-9090 Melle, BTW: BE 0440 178 179, Lambrechts sa, Atealaan 34B, 2200 Herentals, BTW: BE 0400 956 131 en Schrauwen Sanitair en Verwarming NV, Atealaan 34B, B-2200 Herentals, BTW: BE 0459 394 968) en de koper. Deze algemene verkoopsvoorwaarden zijn op eenvoudig verzoek beschikbaar in het Frans.

 

1.2 Iedere bestelling van producten of materialen houdt aanvaarding van deze algemene voorwaarden in.

 

1.3 De (aankoop)voorwaarden van de koper is enkel van toepassing als zij voor de uitvoering van de bestelling uitdrukkelijk en schriftelijk door de verkoper voor akkoord bevestigd worden in bijzondere voorwaarden. Onderwerpen die niet in deze voorwaarden staan beschreven worden geregeld door de algemeen gangbare rechtsregels naar Belgisch recht.

 

1.4 Alle overeenkomsten worden afgesloten of worden verondersteld afgesloten te zijn op de maatschappelijke zetel van verkoper dan wel de uitbatingszetel naar keuze van de verkoper.

 

1.5 Deze algemene voorwaarden doen geen afbreuk aan de wettelijke rechten die op dwingende wijze aan de koper-consument worden verleend krachtens de toepasselijke nationale wetgeving m.b.t. consumentenbescherming

2. Offertes

 

2.1 Alle offertes zijn vrijblijvend behoudens uitdrukkelijk andersluidend beding.

 

2.2 De offertes zijn geldig gedurende een termijn van 30 kalenderdagen, tenzij anders vermeld.

 

2.3 De overeenkomst met de koper komt slechts tot stand zodra een persoon die bevoegd is de verkoper in rechte te verbinden het order van de koper schriftelijk of elektronisch bevestigt, dan wel van zodra de verkoper de uitvoering van het order opstart.

 

2.4 Verkoper behoudt zich steeds het recht voor om de koper een bepaald percentage van de offerteprijs als voorschot, de integrale betaling van de offerteprijs of een bankgarantie te vragen alvorens tot uitvoering van het order over te gaan. Wat betreft koper-consument wordt het percentage van het voorschot bepaald op minimum 25%, te betalen binnen de geldigheidsduur van de offerte.

 

2.5 De bestekken en/of prijsoffertes van verkoper zijn gebaseerd op de actueel geldende lonen en materiaalprijzen. Indien zich wijzigingen voordoen, behoudt de verkoper zich het recht voor de voorgestelde prijzen op evenredige wijze aan te passen (tussen de datum van de offerte en de ondertekening, dan wel tussen de orderbevestiging en de levering).

 

2.6 Bepaalde 'niet-voorraad'artikelen kunnen slechts in bepaalde hoeveelheden worden afgenomen van de fabrikant. Deze artikelen dienen door de koper in dezelfde hoeveelheden te worden afgenomen van verkoper.

 

2.7 Gemaakte overeenkomsten zijn persoonlijk en mogen slechts met onderling akkoord overgedragen worden. Wijziging of annulering door de koper van een bestelling van een standaardartikel kan enkel mits overname door koper van alle uit de wijziging/annulatie voortvloeiende kosten. Een door de koper geplaatste bestelling van maatwerk of een niet-standaardkleur kan niet geannuleerd of gewijzigd worden. Verkoper behoudt zich het recht voor haar producten op elk ogenblik, ook na bestelling, lichtjes te wijzigen ten einde elke wenselijke verbetering aan te brengen. Zelfs voor verkopen “op model” verbindt dit de verkoper niet tot absoluut identieke levering.

 

2.8 Tenzij uitdrukkelijk anders is vermeld, zijn de prijzen van verkoper exclusief B.T.W. Producten worden gefactureerd tegen prijzen en wisselkoersen, geldend op de dag van de levering, tenzij schriftelijk anders is overeengekomen. De in offertes opgegeven prijzen zijn alleen bindend indien zij schriftelijk bevestigd zijn door de verkoopsdirecteur of de door hem aangewezen personen. Voor het overige gelden zij slechts als inlichting. De in de offertes opgegeven prijzen en andere voorwaarden gelden slechts voor de op de offerte betrekking hebbende bestellingen die binnen een periode van maximum één maand vanaf de offertedatum geplaatst worden, tenzij anders vermeld. Voor kopers-consumenten wordt de totaalprijs inclusief BTW en alle andere eventuele taksen en/of diensten vermeld.

3. Levering en overdracht risico

 

3.1 Behoudens andersluidende overeenkomst worden de goederen geleverd op het door de koper aangegeven adres. De levering geschiedt door afladen van de goederen voor de gelijkvloerse ingang van de woning, het bedrijfsgebouw of de werf/bouwplaats, waarna het risico met betrekking tot de goederen overgaat op de koper. Behoudens andersluidende overeenkomst zijn de transportkosten steeds verschuldigd door de koper. De koper verbindt zich ertoe de ingang tot de woning, bedrijfsgebouw of werf/bouwplaats te allen tijde toegankelijk te maken voor de transportdiensten. Indien de transportdiensten niet kunnen leveren omwille van de ontoegankelijkheid van de woning, het bedrijfsgebouw of de werf/bouwplaats, behoudt verkoper zich het recht voor om de in dit kader gemaakte kosten op de koper te verhalen.

 

3.2 Ingeval de koper de goederen zelf afhaalt in de magazijnen tijdens de openingsuren van verkoper, zal dit op eigen kosten en eigen risico van de koper gebeuren. De koper zal in dat geval de goederen zelf dienen in te laden. Het risico van de koper met betrekking tot de goederen gaat desgevallend over op de koper op het moment dat de goederen ter beschikking worden gesteld door de verkoper voor het inladen door de koper.

 

3.3 De opgegeven uitvoerings- en leveringstermijnen zijn steeds indicatief en zijn geen essentieel bestanddeel van de verplichtingen van verkoper t.o.v. de koper. Geen enkele termijnoverschrijding, noch van de oorspronkelijke, noch van de bijkomende termijn(en), kan aanleiding geven tot opschorting van de betalingsverplichting van de koper, noch tot betaling van enige schadevergoeding door verkoper, noch tot ontbinding van de overeenkomst tussen verkoper en de koper.

 

3.4 Wijzigingen in de prijsaanvraag en/of het order van de koper, wijzigingen in de schriftelijke overeenkomst tussen verkoper en de koper, evenals wijzigingen in de orderbevestiging uitgaande van verkoper, hebben automatisch tot gevolg dat de vooropgestelde vermoedelijke leveringstermijnen vervallen en vervangen worden door de nieuwe vermoedelijke leveringstermijn.

 

3.5 De verkoper is in ieder geval niet aansprakelijk voor vertragingen opgelopen als gevolg van het in gebreke blijven van fabrikanten en/of leveranciers van verkoper, de koper, diens klanten en/of enige andere derde. Oorlogen, stakingen, lock outs, het slechte weer en alle oorzaken die het vervoer van de goederen hinderen, en over het algemeen alle oorzaken onafhankelijk van de wil van verkoper worden als overmacht aanzien en ontslaan de verkoper van om het even welke verantwoordelijkheid, zelfs indien er bedongen was dat de leveringstermijnen bindend zijn. Zij mogen niet door de koper ingeroepen worden om een schadevergoeding te eisen. In al deze gevallen behoudt de verkoper zich het recht voor om zonder enige vergoeding de levering uit te stellen en/of het contract op te zeggen.

 

3.6 Verkoper heeft het recht de aangekochte producten in verschillende delen te leveren, uit te voeren en overeenkomstig te factureren.

 

3.7 Indien de koper de door hem bestelde goederen niet afhaalt binnen een periode van 6 maanden, te rekenen vanaf de gevraagde leverdatum, behoudt verkoper zich het recht voor om na het verstrijken van een termijn van 15 kalenderdagen (na de voormelde 6 maanden), de overeenkomst als ontbonden te beschouwen en dit zonder voorafgaande ingebrekestelling. In een dergelijk geval is de koper een forfaitaire schadevergoeding verschuldigd gelijk aan het totale factuurbedrag, desgevallend te verminderen met het reeds betaalde voorschot dat definitief door verkoper verworven blijft.

 

3.8 De bewaring van materialen of goederen in afwachting van de levering of afhaling gebeurt op risico en kosten van de koper

4. Aanvaarding en goedkeuring aard van het product (zoals onder meer, maar niet beperkt tot normale veroudering) of door verkeerde behandeling

 

4.1 Op het ogenblik van levering of afhaling zal de koper de geleverde goederen aan een grondige inspectie onderwerpen en in ieder geval nagaan of het geleverde conform de gedane bestelling is, de juiste hoeveelheden omvat en geen zichtbare gebreken vertoont.

 

4.2 Zichtbaar beschadigde goederen dienen onmiddellijk gemeld te worden aan de baliemedewerker van verkoper, dan wel desgevallend op de leveringsbon te worden vermeld die per e-mail naar de klantendienst van de verkoper wordt verstuurd, of per aangetekende brief, binnen de vierentwintig uur na de levering. Het in gebruik nemen, verwerken, herverpakken, en/of doorverkopen van de geleverde producten wordt beschouwd als zijnde goedkeuring en aanvaarding, geldt als definitieve levering van de desbetreffende producten en bevrijdt verkoper van diens verantwoordelijkheden en aansprakelijkheid conform deze algemene voorwaarden.

 

4.3 Behoudens andersluidende bepaling, moeten klachten door de koper met betrekking tot verborgen gebreken aan de geleverde producten op straffe van onontvankelijkheid binnen een termijn van 48 uur na ontdekking van het gebrek en uiterlijk binnen de garantietermijn zoals aangeboden door de betrokken fabrikant (kopers-professionelen) respectievelijk de wettelijke garantietermijn dan wel de fabrieksgarantie, dewelke van de twee het verste reikt in de tijd, (kopers-consumenten), na datum van aankoop per klachtenbrief worden gemeld aan verkoper. Verkoper zal niet instaan voor eventueel kwaliteitsverlies dat zou ontstaan door oorzaken inherent aan de of verkeerd gebruik door de koper en/of de eindklant.

 

4.4 Bij terechte klachten die tijdig en correct aan verkoper worden gemeld, zal verkoper naar eigen keuze en inzicht: (1) de gebrekkige producten inwisselen; of (2) het foutief gedeelte crediteren aan de prijs weergegeven in de overeenkomst of, bij ontbreken hiervan, in de orderbevestiging. De koper erkent dat deze maatregelen elk afzonderlijk een volledige en adequate vergoeding inhouden van elke mogelijke schade ingevolge eventuele gebreken en aanvaardt dat de uitvoering van deze maatregelen niet kan worden beschouwd als een aanvaarding van aansprakelijkheid door verkoper.

 

4.5 De eventuele vervanging van producten kan geen aanleiding geven tot betaling van enige schadevergoeding, noch tot ontbinding van de overeenkomst tussen verkoper en de koper. Klachten en/of een eventuele (gedeeltelijke) vervanging van producten ontheffen de koper in geen enkel geval van zijn betalingsverplichting.

 

4.6 De koper is gehouden tot het vergoeden van kosten gemaakt naar aanleiding van onterechte klachten.

5. Installatie van de geleverde goederen

 

5.1 De koper staat zelf in voor de installatie van de geleverde goederen en is exclusief verantwoordelijk voor deze installatie.

 

5.2 De koper is zelf verantwoordelijk voor het uitvoeren van de lekdichtheidstest.

 

5.3 Verkoper kan op geen enkele wijze aansprakelijk gesteld worden voor enig gebrek dat rechtstreeks of onrechtstreeks voortvloeit uit de foutieve installatie. Alle mogelijke aansprakelijkheidsclaims van de eindverbruiker of eindklant zijn ten laste van de koper-professioneel.

6. Eigendomsvoorbehoud

 

6.1 Er wordt uitdrukkelijk overeengekomen dat de verantwoordelijkheid en het risico over de verkochte goederen en hun toebehoren op de koper overgaan van bij de levering/afhaling van de goederen, maar dat de goederen uitsluitend eigendom van verkoper blijven zolang de koper zijn volledige betalingsverplichtingen niet heeft vervuld en ook uit anderen hoofde niets meer aan de verkoper verschuldigd is.

 

6.2 Het is de koper verboden de goederen te verkopen, te verwerken, te verpanden aan een derde, te bezwaren met enig ander voorrecht, waarborg of zekerheidsrecht in de ruimste zin van het woord, of erover op enige wijze te beschikken, zolang de verkoopprijs niet volledig is betaald. Worden de goederen toch verkocht, dan komt het recht op de daaruit resulterende verkoopprijs in de plaats van de verkochte goederen.

 

6.3 In toepassing van bovenstaande bepalingen behoudt verkoper zich het recht voor om onmiddellijk de verkochte goederen met hun toebehoren terug te nemen waar ze zich bevinden, waarbij alle kosten van weghalen, vervoer en dergelijke ten laste van de koper vallen. Alle beschadigingen aan de verkochte goederen zijn voor rekening van de koper.

 

6.4 De koper is verplicht aan verkoper mee te delen waar de verkochte goederen zich bevinden en alle medewerking te verlenen voor het weghalen. Als dit weghalen door welke oorzaak ook zou verhinderd worden door de koper, zijn aangestelden of zijn schuldeisers, is de koper van rechtswege een vergoeding verschuldigd van 500,00 EURO per dag tot op de dag dat de goederen in bezit van verkoper worden gesteld, onder aftrek van het eventueel reeds betaalde voorschot, welk bedrag definitief door verkoper verworven blijft.

 

6.5 Hetzelfde geldt voor de goederen, die in bewaring of in consignatie gegeven werden om te worden verkocht voor rekening van de leverancier.

7. Facturatie

 

7.1 De koper erkent en aanvaardt dat de facturen, aanmaningen en briefwisseling van de verkoper op elektronische wijze kunnen verzonden worden naar het e-mail adres dat de koper heeft opgegeven. Tussen partijen geldt een verzendingsbericht waaruit blijkt dat de facturen, aanmaningen en briefwisseling op voormelde wijze werden afgeleverd, als een voldoende bewijs.

 

7.2 Behoudens bewijs van het tegendeel, wordt eender welke factuur of aanmaning van de verkoper geacht ontvangen te zijn vijf dagen na de factuur– of aanmaningsdatum. Bovendien laat het inboeken van facturen bij de verkoper toe te vermoeden dat deze facturen verzonden werden.

 

7.3 Eensluidend verklaarde afschriften van de boekhouding van de verkoper evenals alle op die basis afgeleverde rekeningoverzichten en afrekeningen gelden tussen partijen als een voldoende bewijs van de sommen waartoe de koper tegenover de verkoper gehouden is, behoudens tegenbewijs.

8. Betalingsvoorwaarden

 

8.1 De facturen van verkoper zijn contant betaalbaar op diens zetel, tenzij uitdrukkelijk anders overeengekomen. De factuur dient uiterlijk betaald te worden op het ogenblik van de levering of de afhaling en dit per voorafgaande overschrijving of per betaalkaart/elektronische betaling.

 

8.2 De verkoper staat slechts een betalingskorting toe, indien deze duidelijk op haar factuur vermeld staat. Bij overschrijding van de genoemde betalingstermijn vervalt een eventuele betalingskorting.

 

8.3 Indien de koper de goederen niet betaalt op het ogenblik van levering, zullen de goederen terug worden meegenomen door de leverancier. Alle vervoerskosten en bijkomende kosten die hiermee gepaard gaan zijn in een dergelijk geval ten laste van de koper.

 

8.4 Indien voor de leveringen gebruik gemaakt wordt van europaletten, badsteunen, en andere verpakkingen onder garantie, zullen deze gefactureerd worden behoudens andersluidende bepalingen. Bij teruggave in goede staat worden deze gecrediteerd.

 

8.5 Het protesteren van een factuur dient schriftelijk per aangetekend schrijven aan de maatschappelijke zetel van de verkoper of per e-mail aan de klantendienst (info@stg-group.be) te gebeuren binnen de 7 dagen voor kopers-ondernemers, en 14 dagen wat betreft kopers-consumenten, na de factuurdatum en dient steeds de datum en het nummer van de factuur te vermelden.

 

8.6 Ingeval van niet-betaling, of onvolledige betaling op de vervaldag van één van de facturen (1) geldt van rechtswege en zonder voorafgaande ingebrekestelling een verwijlintrest van 8% per jaar op het saldo van het factuurbedrag, die verschuldigd is vanaf de vervaldag tot op het moment van integrale betaling. Ze wordt daarenboven jaarlijks gekapitaliseerd; (2) is de koper van rechtswege en zonder voorafgaande ingebrekestelling een forfaitaire schadevergoeding verschuldigd gelijk aan 10% van het saldo van het factuurbedrag met een minimum van 75,00 EURO, onverminderd het recht van verkoper om hogere schade te bewijzen; (3) is de koper van rechtswege en zonder voorafgaande ingebrekestelling gehouden tot alle gerechtelijke en buitengerechtelijke inningskosten; (4) worden, van rechtswege en zonder voorafgaande ingebrekestelling, alle andere, zelfs niet- vervallen facturen onmiddellijk opeisbaar; en (5) heeft verkoper het recht de geleverde producten terug te vorderen van de koper, de (verdere) uitvoering van de desbetreffende en/of één of meerdere andere overeenkomsten met de koper te schorsen en/of te ontbinden, zonder dat daartoe een voorafgaande ingebrekestelling of rechterlijke tussenkomst vereist is. In een dergelijk geval blijft het door de koper betaalde voorschot door verkoper definitief verworven. De punten (4) en (5) zijn tevens van toepassing ingeval van een (dreigend) faillissement, gerechtelijke of conventionele ontbinding, toepassing van boek XX van het Wetboek van Economisch Recht, betalingsachterstand, of elk ander feit waardoor verkoper redelijkerwijs het vertrouwen in de kredietwaardigheid van de koper verliezen.

 

8.7 Bij niet-betaling op de vervaldag zal iedere betaling van de koper eerst worden aangerekend op de kosten en de schadevergoeding, vervolgens op de intresten en tenslotte op de hoofdsom(men). 8.8 Indien de verkoper haar verplichtingen jegens de koper-consument niet nakomt, is zij aan de koper-consument een gelijkwaardige vergoeding en een gelijkwaardige intrest verschuldigd mits voorafgaande schriftelijke ingebrekestelling en indien de verkoper 15 dagen na kennisgeving in gebreke blijft.

 

8.9 Het staat de verkoper vrij om de inning van haar (achterstallige) facturen over te dragen aan een derde partij, en dit zonder voorafgaande aanmaning en/of ingebrekestelling. Indien de verkoper daartoe overgaat, kan de koper enkel nog bevrijdend betalen op rekening van de derde partij.

 

8.10 Betaling aan agenten of tussenpersonen verricht zijn niet bindend voor verkoper, behoudens uitdrukkelijk andersluidend en schriftelijk akkoord.

 

8.11 De verschillende schuldvorderingen van de verkoper ten laste van de koper zelfs wanneer zij betrekking hebben op verschillende prestaties en/of goederen die niet meer in haar bezit zijn, maken een enige en ondeelbare schuldvordering uit waarvoor de verkoper alle verhaal, rechten en voorrechten zal mogen uitoefenen, die haar door de wet en door onderhavige voorwaarden zijn toegekend.

 

8.12 Benevens het bepaalde in hierboven vermelde artikelen, komen partijen hierbij uitdrukkelijk overeen dat alle goederen, documenten en gelden, die de verkoper onder zich heeft, hem tot onderpand strekken voor alle vorderingen, die hij ten laste van de koper heeft of van de eigenaar van de goederen. Deze pandgeving wordt beheerst door de regels van het handelspand. Deze waarborg komt de verkoper toe welke ook de juridische hoedanigheid is in dewelke hij handelt.

 

8.13 De schuldvordering van de verkoper voortvloeiende uit de overeenkomst kan gecompenseerd worden met de sommen die de verkoper ongeacht uit welken hoofde aan de koper zou verschuldigd zijn.

 

8.14 Tot zekerheid van de volledige nakoming van alle verplichtingen uit de overeenkomst, geeft de koper al zijn huidige en toekomstige handelsvorderingen op derden aan de verkoper in pand. Dit pand strekt tevens tot zekerheid van alle sommen die de koper, nu of in de toekomst, al dan niet samen met anderen, aan de verkoper verschuldigd is of zal worden. De verkoper is ertoe gerechtigd om op kosten van de koper alles te doen om dit pand aan derden tegen te werpen. Ten gevolge van deze verpanding ontzegt de koper zich het recht zowel elke vordering waarvan hij titularis is, te vervreemden, als deze ten gunste van derden met om het even welke last te bezwaren zonder voorafgaande en schriftelijke toestemming van de verkoper. De koper verbindt zich ertoe op het eerste verzoek van de verkoper alle nodige gegevens betreffende de identiteit van zijn schuldenaars te verschaffen en de titels en documenten houdende vaststelling van voormelde verpande vorderingen aan de verkoper te bezorgen.

9. Annulatie, klachten en retourzendingen

 

9.1 Verwijzend naar artikel 4 hierboven, mogen er geen goederen door de koper worden geretourneerd zonder een voorafgaandelijke en schriftelijke toestemming van verkoper.

 

9.2 De koper heeft de mogelijkheid om goederen die in reguliere voorraad worden gehouden binnen de 8 werkdagen na levering terug te geven in de originele verpakking, In zoverre deze goederen onbeschadigd zijn en mits betaling van een annulatiekost van 10% van de verkoopprijs van het betrokken goed, desgevallend onder aftrek van het reeds door de koper betaalde voorschot, welk bedrag definitief door verkoper verworven blijft.

 

9.3 Goederen die niet in reguliere voorraad (referentie-artikelen) gehouden worden en bijgevolg op bestelling of op maat gemaakt werden, worden onder geen beding teruggenomen. Indien de bestelling van referentie-artikelen voorafgaand aan de levering geannuleerd wordt, blijft het factuurbedrag m.b.t. deze referentie-artikelen integraal door verkoper verworven dan wel behoudt verkoper zich het recht voor dit bedrag volledig te factureren aan de koper.

 

9.4 De verpakkingen en leeggoed welke zijn aangerekend, worden slechts teruggenomen voor zover zij binnen de 8 werkdagen na levering in goede staat en vrachtvrij aan verkoper worden overgemaakt.

 

9.5 De verkoper heeft het recht om all transport, behandelings- en administratiekosten die hieruit voortvloeien in rekening te brengen aan de koper.

10. Ontbinding van de overeenkomst

 

10.1 Verkoper behoudt zich het recht voor om de overeenkomst van rechtswege en zonder voorafgaande ingebrekestelling als ontbonden te beschouwen vanaf de datum van verzending van de ontbinding in geval van faillissement, kennelijk onvermogen of bij om het even welke wijziging aan de juridische toestand van de koper.

 

10.2 In een dergelijk geval blijft het door de koper betaalde voorschot aan verkoper definitief verworven.

11. Aansprakelijkheid en vrijwaring van leverings- en gevolgschade

 

11.1 De aansprakelijkheid van verkoper m.b.t. de aangekochte producten, is beperkt tot de wettelijke verantwoordelijkheden als doorverkoper.

 

11.2 Verkoper kan niet worden aangesproken m.b.t. enige schade andere dan m.b.t. de conformiteit van de levering. Alle klachten en/of schade, andere dan deze m.b.t. de conformiteit van de levering behoren uitsluitend tot de verantwoordelijkheid van de producent(en) en/of leverancier(s) waarbij verkoper de desbetreffende producten heeft aangekocht. De koper heeft maximaal de mogelijkheid zich op dergelijke klachten en/of schade te beroepen, gedurende een periode gelijk aan de kortste van volgende periodes: (1) de garantietermijn die de respectievelijke producent of leverancier aan verkoper aanbiedt; (2) een absoluut maximum van 1 jaar na levering van de respectievelijke producten.

 

11.3 Verkoper is in geen geval aansprakelijk voor: (i) indirecte schade (met inbegrip van omzetverlies), (ii) de door de koper, eindgebruiker en/of derden toegebrachte schade.

 

11.4 Uitsluitend de koper is verantwoordelijk m.b.t. de doorverkoop van de aangekochte producten, en garandeert dienaangaande alle (wettelijke en andere) verplichtingen te zullen naleven.

 

11.5 Onverminderd de eigen aansprakelijkheid van de verkoper, zullen de door de verkoper ingezette medewerkers, agenten en/of onderaannemers jegens de koper niet persoonlijk aansprakelijk zijn ter zake van schade veroorzaakt tijdens de uitvoering van de overeengekomen diensten, tenzij het betreft opzettelijk of door grove schuld toegebrachte schade.

 

11.6 Iedere klacht en/of mededeling in verband met of naar aanleiding van de uitvoering van de overeenkomst dient binnen de 5 dagen per aangetekende brief ter kennis te worden gebracht van de verkoper met precieze opgave van de schade en/of tekortkomingen, en dit op straf van verval van alle rechten.

 

11.7 In het geval de verkoper aansprakelijk is, zal deze aansprakelijkheid alleen gelden voor gebeurtenissen die krachtens de verzekeringspolis van de verkoper gedekt zijn. De aansprakelijkheid van de verkoper gaat daarbij nimmer de verzekerde bedragen te boven en is nader beperkt tot de door de verzekeraar gedane uitkering ter zake de door de koper geleden schade.

 

11.8 de verkoper is nimmer aansprakelijk en tot geen enkele schadevergoeding gehouden voor andere dan de in dit artikel bedoelde schade, op welke wijze ook ontstaan, waaronder o.m. doch niet limitatie begrepen : • directe en indirecte bedrijfsschade, gevolgschade en schade door derving van inkomsten van de koper; • schade welke bij de toegepaste wijze van werken niet te vermijden is, indien door of namens de koper geen schriftelijke bezwaren zijn geuit tegen deze wijze van werken, of indien door of namens de koper of door de omstandigheden geëiste spoed tot deze wijze van werken dwingt; • schade indien de koper onvoldoende of onjuiste informatie heeft verstrekt op grond waarvan de door de verkoper te verrichten diensten of werkzaamheden zijn vastgesteld en uitgevoerd.

 

11.9 De koper vrijwaart de verkoper en de door de verkoper ingezette medewerkers, agenten en/of onderaannemers voor aanspraken van derden met betrekking tot schade van welke aard ook, ontstaan tijdens de uitoefening van de overeengekomen diensten.

 

11.10 De koper is gehouden alle schade te vergoeden die aan de verkoper of aan de door de verkoper ingezette medewerkers, agenten en/ of onderaannemers ontstaat als gevolg van omstandigheden, waarvan de koper bij het aangaan van de overeenkomst op de hoogte was of redelijkerwijs had kunnen zijn en waarvan hij de verkoper niet in kennis heeft gesteld.

 

11.11 De koper mag in geen geval een verlies of beschadiging van welke aard dan ook inroepen om de volledige betalingen of een gedeelte van de verschuldigde betalingen aan de verkoper te staken.

12. Overmacht

 

12.1 Verkoper is niet aansprakelijk voor een tekortkoming in de nakoming van haar verplichtingen die veroorzaakt is door overmacht of hardship (zoals, maar niet beperkt tot bijzondere weersomstandigheden, staking, mobilisatie, oorlog, ziekte, ongevallen, communicatie- en informatiestoringen).

 

12.2 In geval van overmacht of hardship kan verkoper naar eigen keuze en inzicht, zonder dat daartoe een voorafgaande ingebrekestelling of rechterlijke tussenkomst vereist is, en zonder enig recht van verhaal t.o.v. verkoper: (1) aan de koper voorstellen om de ontbrekende producten en/of componenten te vervangen door een functioneel equivalent; (2) de uitvoering van de verplichtingen van verkoper tijdelijk opschorten; (3) de overeenkomst tussen verkoper en de koper buitengerechtelijk ontbinden; en/of (4) de koper uitnodigen om de overeenkomst tussen verkoper en de koper te heronderhandelen. Indien de koper niet te goeder trouw deelneemt aan deze heronderhandelingen, kan verkoper, overeenkomstig artikel 15 van deze algemene voorwaarden, de rechtbank verzoeken nieuwe contractvoorwaarden te bepalen en/of de koper tot schadevergoeding te veroordelen.

13. Rechtsverwerking

 

Het door verkoper eventueel of zelfs herhaaldelijk niet- toepassen van enig recht, kan slechts worden beschouwd als het dulden van een bepaalde toestand en leidt niet tot rechtsverwerking.

14. Netting

 

14.1 In overeenstemming met de Wet op de Financiële Zekerheden d.d. 15 december 2004, compenseren en verrekenen verkoper en de koper automatisch en van rechtswege alle actueel bestaande en toekomstige schuldvorderingen opzichtens elkaar. Dit betekent dat in de permanente relatie tussen verkoper en de koper steeds maar de grootste schuldvordering per saldo na de voormelde automatische verrekening overblijft.

 

14.2 Deze schuldvergelijking zal in elk geval tegenstelbaar zijn aan de curator en de overige samenlopende schuldeisers, die zich dus niet zullen kunnen verzetten tegen de door de koper en verkoper doorgevoerde schuldvergelijking.

15. Verwerking van persoonsgegevens

 

15.1 Verkoper verwerkt uw persoonsgegevens om redenen van beheer van haar klantenbestand, waaronder begrepen het beheren en/of uitvoeren van contracten, de promotie van producten, het beheer van haar schuldvorderingen (met inbegrip van de inning en/of overdracht van schuldvorderingen aan incassobureaus). Voor het beheer van de schuldvorderingen kunnen de door de koper overgemaakte persoonsgegevens worden gecombineerd met gegevens van derden en /of publieke bronnen om de inning te optimaliseren.

 

15.2 De persoonsgegevens worden verwerkt door de verkoper en door derden, waaronder begrepen de commerciële partners (vb. de installateurs) de incassobureaus en tussenpersonen op wie een beroep wordt gedaan voor het beheer van de schuldvorderingen, de verbonden vennootschappen van verkoper en de bevoegde autoriteiten. De persoonsgegevens van de koper worden niet langer bewaard dan noodzakelijk.

 

15.3 U kunt toegang krijgen tot uw persoonsgegevens of de rechtzetting of schrapping ervan schriftelijk vragen via e-mail of per post. Op dezelfde wijze kan de koper zich verzetten tegen de verwerking van zijn persoonsgegevens of vragen om de verwerking ervan te beperken.

 

15.4 Indien de koper een klacht heeft aangaande de verwerking van persoonsgegevens, kan de koper contact opnemen met de verkoper cfr. artikel

 

15.5 of de Gegevensbeschermingsautoriteit contacteren (www.privacycommission.be).

16. Toepasselijk recht en rechtsbevoegdheid

 

16.1 De overeenkomsten van verkoper worden uitsluitend beheerst door het Belgische recht.

 

16.2 Enkel de bevoegde rechtbanken van de maatschappelijke zetel of de uitbatingszetel van verkoper zijn bevoegd om de eventuele geschillen en/of bezwaren te beoordelen zowel voor levering in België als in het buitenland.

 

16.3 Zonder afbreuk te kunnen doen aan enige voorgaande bepaling, doen de partijen voor welkdanige betekening en/of kennisgeving, keuze van woonplaats, de verkoper op haar maatschappelijke zetel, de koper in de woonplaats of zetel aangeduid in het contract, of bij gebreke daaraan, in de bestelbon en/ of de offerte waarnaar alle briefwisseling geldig wordt verzonden. De verkoper is niet aansprakelijk voor eventuele schade tengevolge van de niet of de niet tijdige mededeling door de koper van zijn adreswijziging.

17. Inwerkingtreding, afwijkingen en wijzigingen van de algemene voorwaarden

 

17.1 Huidige algemene voorwaarden treden in werking op 1 januari 2020.

 

17.2 Iedere afwijking op de huidige algemene voorwaarden is strikt beperkt tot de overeenkomst die er aanleiding toe was, ze kan nooit een precedent uitmaken.

 

17.3 In geval van wijziging van de algemene voorwaarden, zal de verkoper de koper hiervan per e-mail zoals aangeduid op het contract of, bij gebreke daaraan, in de bestelbon en/of offerte, op de hoogte brengen.