Wedstrijd

Afgelopen: Game of troon: WIN een make-over van je toilet t.w.v. € 5000

Omdat we overtuigd zijn dat jij ook wel een douche-wc wil, geven we je zomaar de kans om er een te winnen.

 

Win producten t.w.v € 5000 excl. BTW voor de renovatie van je toilet

- Geberit AquaClean Sela Alpien wit, iCon Light handwasbak, iCon wastafelonderkast 37 x 38cm – kleur naar keuze, Option Plus Square lichtspiegel mat zwart. De plaatsing is niet inbegrepen in de prijs.

 

Lees hier meer over AquaClean

 

Wat moet ik doen?

Maak een selfie met een kroon op je hoofd en op het toilet en stuur deze in via het formulier hieronder, voorzien van een originele quote of toiletgedachte. Deel je inzending op je socials met #ikwileennieuwetroon (Opgelet! Je profiel moet publiek zijn zodat we je post kunnen zien.)

 

Deelnemen kan tot 25 juni 2023 om 23:55u. De bekendmaking van de winnaar is voorzien op vrijdag 30 juni 2023 via onze social media. Deze wedstrijd is een samenwerking tussen STG en Geberit. Het volledige wedstrijdreglement kun je onder het deelnameformulier op deze pagina lezen.

 

Instagram: @stg_be

Facebook: @STGSanitairTechnischeGroothandel

WEDSTRIJDREGLEMENT STG Geberit – wedstrijd 2023 

________ 

 

Artikel 1. Algemeen 

Dit reglement is van toepassing op de wedstrijd 'Game of troon ‘douche-wc’ – Win een make-over voor je toilet t.w.v. €5000', hierna de "Wedstrijd" genoemd. 

De Wedstrijd wordt georganiseerd door STG Schrauwen Sanitair & Verwarming, met maatschappelijk adres te Atealaan 34B, 2220 Herentals ingeschreven in de Belgische Kruispuntbank van Ondernemingen onder het ondernemingsnummer BE 0459 394 968, hierna de "Organisator" genoemd. 

Dit reglement heeft o.m. betrekking op de voorwaarden voor deelname aan de Wedstrijd en op het wedstrijdverloop. Het loutere feit van deelname aan de Wedstrijd impliceert de gehele aanvaarding van alle bepalingen en voorwaarden van onderhavig Wedstrijdreglement door de deelnemer. 

 

Artikel 2. Duur 

De Wedstrijd start op 17/05/2023 om 09:00u en eindigt op 25/06/2023 om 23:55u. 

De Organisator behoudt zich het recht voor om de Wedstrijd te verlengen. 

 

Artikel 3. Voorwaarden van deelname 

De Wedstrijd is een spel zonder enige aankoopverplichting. 

Alle natuurlijke personen mogen aan de Wedstrijd deelnemen, met uitzondering van de personeelsleden en bestuurders van de Organisator en eventuele partners die betrokken zijn bij de organisatie van de Wedstrijd (bv. marketingbureau). Hetzelfde geldt voor de familieleden in de eerste graad van die personen en de personen die op hetzelfde adres verblijven als deze personen. 

Minderjarigen (i.e. personen die jonger zijn dan 18 jaar) kunnen enkel geldig deelnemen aan de Wedstrijd indien zij de voorafgaande toestemming hebben van hun wettelijke vertegenwoordigers (ouders of voogden) om deel te nemen aan de Wedstrijd. De deelname aan deze Wedstrijd impliceert deze toestemming. De Organisator heeft het recht om de schriftelijke bevestiging van deze toestemming op te vragen. 

Een deelnemer kan slechts één keer deelnemen aan de Wedstrijd. Meer deelnemen dan toegestaan leidt tot de algehele uitsluiting van de deelnemer aan de Wedstrijd. 

 

Artikel 4. Persoonlijke gegevens 

De volgende persoonsgegevens zullen van elke deelnemer gevraagd worden teneinde geldig aan de Wedstrijd te kunnen deelnemen: 

• naam (voornaam en familienaam), woonplaats, e-mailadres, telefoonnummer 

De persoonsgegevens die worden verstrekt worden enkel gebruikt ten behoeve van de organisatie van de Wedstrijd en zullen worden verwerkt in overeenstemming met de Privacyverklaring van de Organisator en met de toepasselijke wetgeving betreffende de bescherming van de persoonlijke levenssfeer (met inbegrip van de Verordening (EU) 2016/679 betreffende de bescherming van natuurlijke personen in verband met de verwerking van persoonsgegevens (GDPR). 

Enkel indien de deelnemer zijn of haar uitdrukkelijke toestemming verleent met het verwerken van de persoonsgegevens voor andere doeleinden, zal de Organisator gemachtigd zijn om de deelnemer te contacteren in verband met promoties, aanbiedingen, informatie, wedstrijden, etc., afhankelijk van de gegeven toestemming. Deelnemers kunnen te allen tijde toegang hebben tot hun persoonlijke gegevens of verzoeken om deze te corrigeren of te verwijderen op de wijze zoals uiteengezet in de Privacyverklaring van de Organisator (zie hoger voor link). 

Het opgeven van valse, onvolledige of onjuiste gegevens kan leiden tot de uitsluiting aan deelname van de betrokkene. 

 

Artikel 5. Wedstrijdverloop 

Deelnemen kan via inzending van foto en ‘quote’ of gedichtje via het online formulier op de wedstrijdpagina.

Het wedstrijdmechanisme verloopt als volgt: 

De deelnemers uploaden een creatieve, leuke foto EN meest grappige, inventieve toiletgedachte via het online wedstrijdformulier. Ze geven aan in enkele regels waarom zij deze nieuwe toilet moeten winnen.

De beste, mooiste, leukste foto en toiletgedachte wordt gekozen door onze driekoppige vakjury met jarenlange expertise in sanitair. De winnaar ontvangt volgende producten t.w.v. €5000 (brutoprijs en inclusief 21% BTW): Geberit AquaClean Sela Alpien wit, Geberit iCon Light handwasbak, Geberit iCon wastafelonderkast 37 x 38cm – kleur naar keuze, Geberit Option Plus Square lichtspiegel met direct en indirecte verlichting Mat zwart/ Aluminium geëloxeerd 40cm en mag ook langskomen in één van onze toonzalen waar hij ook kan rekenen op professioneel advies en expertise van onze toonzaalmedewerkers.    

Om geldig deel te nemen en dus kans te maken op de prijs dient de deelnemer het wedstrijdverloop correct te volgen en moet er ook kunnen aangetoond worden dat de deelnemer voldoende inspanning en werk geleverd heeft om deze foto en tegelgedachte zelf te maken. STG behoudt zich het recht om beeldmateriaal van de ingezonden foto’s en tegelgedachten op hun kanalen te delen om de wedstrijd en de Geberit producten verder te kunnen promoten in het kader van deze wedstrijdcampagne. 
 

Artikel 6. Aanduiding van de winnaar 

Winnaar wordt vervolgens aangeduid: 
 
De beste, mooiste, leukste foto, toiletgedachte wordt gekozen door onze driekoppige vakjury met jarenlange expertise in sanitair. 

  • De vakjury bestaat uit 1 STG-lid (sanitair expert uit toonzaal), 1 Geberit-lid en 1 externe partij (Hanna Moens

  • Actie in het Nederlands 

  • Timing wedstrijd: 17/05/2023 tem 25/06/2023 

  • Beraadslaging winnaar in laatste week van juni 

  • Winnaar wordt bekend gemaakt op vrijdag 30 juni 2023  

Vanaf 26/06/2023 worden alle geregistreerde deelnames bekeken en begint de vakjury aan de beraadslaging. 

In geval van een ex aequo zal de persoon die het juiste antwoord op de schiftingsvraag het dichtst benadert als winnaar worden aangeduid. Geldt hier nog een ex aequo dan wint de deelnemer wiens deelname het eerst werd geregistreerd. 

Er is één hoofdprijs te winnen. Sanitaire producten uit het Geberit gamma max. t.w.v. €5000 (brutoprijs; inclusief 21% BTW) en exclusief kosten voor plaatsing: Geberit AquaClean Sela Alpien wit, Geberit iCon Light handwasbak, Geberit iCon wastafelonderkast 37 x 38cm – kleur naar keuze, Geberit Option Plus Square lichtspiegel met direct en indirecte verlichting Mat zwart/ Aluminium geëloxeerd 40cm en mag ook langskomen in één van onze toonzalen waar hij ook kan rekenen op professioneel advies en expertise van onze toonzaalmedewerkers. 

De winnaar wordt na het afsluiten van de wedstrijd per e-mail en telefonisch op de hoogte gesteld. Ook zal de vraag gesteld worden om beschikbaar te zijn om een kort interview te geven en beeldmateriaal te maken voor verschillende STG-kanalen.  

Indien het opvragen of verzilveren van een prijs een actie vereist van de winnaar binnen een bepaalde tijd, verliest hij of zij haar recht op de prijs en blijft de prijs de eigendom van de Organisator. De Organisator behoudt zich het recht voor om een nieuwe winnaar te selecteren, rekening houdend met het wedstrijdverloop en het aanduiding mechanisme van de winnaar. 

 

Artikel 7. Prijs 

De prijs die in het kader van de Wedstrijd gewonnen kan worden is: 

Er is één hoofdprijs te winnen. Sanitaire producten uit het Geberit gamma t.w.v. max. t.w.v. €5000 (brutoprijs; inclusief 21% BTW) en exclusief kosten voor plaatsing: Geberit AquaClean Sela Alpien wit, Geberit iCon Light handwasbak, Geberit iCon wastafelonderkast 37 x 38cm – kleur naar keuze, Geberit Option Plus Square lichtspiegel met direct en indirecte verlichting Mat zwart/ Aluminium geëloxeerd 40cm.  
 
De prijs is persoonsgebonden en is derhalve niet overdraagbaar aan derden. De gekozen goederen worden niet retour genomen. De winnaar kan de prijs ook niet omruilen of inwisselen (bv. in geld of in een andere prijs). 

 

Artikel 8. Fraude en misbruik 

De organisator houdt toezicht over het correcte verloop van de Wedstrijd. 

Een of meerdere deelnemers die op welke manier dan ook, samen of alleen, hun winstkansen manipuleren of bedrieglijk verhogen kunnen worden uitgesloten van deelname. 

De Organisator behoudt zich eveneens het recht voor om een deelnemer van deelname aan de Wedstrijd uit te sluiten indien hij of zij in strijd handelt met de voorwaarden van dit Wedstrijdreglement of met enige toepasselijke wetgeving. De Organisator kan hier niet voor aansprakelijk worden gesteld. 

 

Artikel 9. Intellectuele eigendomsrechten 

Indien de deelname aan de Wedstrijd vereist dat de deelnemer een inzending (beeld, geluid,...) moet insturen, garandeert de deelnemer dat deze inzending geen inbreuk zal vormen op enige rechten, inclusief doch niet beperkt tot intellectuele eigendomsrechten en privacyrechten, van derden. De deelnemer garandeert aldus de toestemming te hebben bekomen van de eigenaars van de beelden of van de personen die te horen zouden zijn in of te zien zouden zijn op de inzending. De deelnemer vrijwaart de Organisator voor aanspraken van derden in dit verband. 

De deelnemer gaat er bovendien mee akkoord dat zijn of haar inzending eigendom wordt van de Organisator. De deelnemer doet hierbij afstand van enige rechten, inclusief doch niet beperkt tot intellectuele eigendomsrechten (bv. auteursrecht), op dergelijk materiaal. De deelnemer verleent het recht, onbeperkt in tijd en ruimte, aan de Organisator om de inzending te wijzigen en te gebruiken, op welke manier dan ook, zonder enige vergoeding of nieuwe voorafgaande toestemming van de deelnemer. 

 

Artikel 10. Contact 

Een deelnemer kan met vragen of opmerkingen over de Wedstrijd terecht bij de Organisator op de volgende wijze: 

E-mailen naar marketing@stg-group.be

De Organisator gaat echter niet in op betwistingen in verband met de bewoordingen of interpretatie van de instructies en/of vragen in het kader van de Wedstrijd. 

 

Artikel 11. Geldigheid 

Indien één of meerdere bepalingen van dit Wedstrijdreglement nietig, onwettig of niet-tegenstelbaar worden verklaard, zal deze de geldigheid van de overige bepalingen van deze overeenkomst niet aantasten. De bepaling in kwestie moet vervolgens worden geïnterpreteerd en/of vervangen worden door een geldige bepaling met eenzelfde doel en effect of door een gelijkaardige bepaling die de bepaling in kwestie zo dicht mogelijk benadert. 

 

Artikel 12. Geschillen 

De Organisator en de deelnemer zullen eventuele geschillen in verband met deze Wedstrijd of de interpretatie van dit Wedstrijdreglement op minnelijke wijze proberen op te lossen. Bereiken zij geen oplossing, dan moet het geschil voorgelegd worden aan de bevoegde rechtbanken van de gerechtelijke afdeling waar de zetel van de Organisator gelegen is. Zij zullen daartoe de exclusieve bevoegdheid hebben. 

 

Artikel 13. Toepasselijk recht 

Dit Wedstrijdreglement is onderworpen aan het Belgisch recht. 

 

*** 

 

Dit Wedstrijdreglement dateert van 16/05/2023 

Maak een afspraak

Maak een afspraak in onze toonzaal en stel al je vragen aan één van onze badkamerexperts.

Maak een afspraak
Vind een toonzaal in je buurt
stg vind een toonzaal in de buurt