Wedstrijdreglement

De wedstrijd wordt georganiseerd door STG Schrauwen Sanitair & Verwarming, met maatschappelijk adres te Atealaan 34B, 2220 Herentals ingeschreven in de Belgische Kruispuntbank van Ondernemingen onder het ondernemingsnummer BE 0459 394 968, hierna "STG" genoemd.

 

Dit reglement heeft o.m. betrekking op de voorwaarden voor deelname aan wedstrijden georganiseerd door STG en op het wedstrijdverloop. Het loutere feit van deelname aan wedstrijden impliceert de gehele aanvaarding van alle bepalingen en voorwaarden van onderhavig wedstrijdreglement door de deelnemer. Deze voorwaarden zijn niet van toepassing op de wedstrijd “Win je droombadkamer”.

 

Duur - De duur van de wedstrijd wordt gespecificeerd op de wedstrijdpagina. STG behoudt zich het recht voor om de wedstrijd te verlengen. Indien zich dit voordoet wordt dit zo snel mogelijk gecommuniceerd op de wedstrijdpagina. Deelnames die na de vermelde looptijd van de actie ingezonden worden komen niet in aanmerking voor het winnen van de prijs.

 

Voorwaarden van deelname - Alle natuurlijke personen wonende op het Belgisch grondgebied mogen aan de wedstrijd deelnemen, met uitzondering van de personeelsleden en bestuurders van STG en eventuele partners die betrokken zijn bij de organisatie van de wedstrijd (bv. marketingbureau). Hetzelfde geldt voor de familieleden in de eerste graad van die personen en de personen die op hetzelfde adres verblijven als deze personen. Minderjarigen (i.e. personen die jonger zijn dan 18 jaar) kunnen enkel geldig deelnemen aan de wedstrijd indien zij de voorafgaande toestemming hebben van hun wettelijke vertegenwoordigers (ouders of voogden) om deel te nemen aan de wedstrijd. De deelname aan deze wedstrijd impliceert deze toestemming. STG heeft het recht om de schriftelijke bevestiging van deze toestemming op te vragen. Een deelnemer kan slechts één keer deelnemen aan de wedstrijd. Meer deelnemen dan toegestaan leidt tot de algehele uitsluiting van de deelnemer aan de wedstrijd. Er wordt maximaal één prijs toegekend per adres / woonplaats waar meerdere personen samenwonen als gezin.

 

Persoonlijke gegevens - De volgende persoonsgegevens kunnen van elke deelnemer gevraagd worden teneinde geldig aan de wedstrijd te kunnen deelnemen: naam (voornaam en familienaam), adres, woonplaats, e-mailadres, telefoonnummer. De persoonsgegevens die worden verstrekt worden enkel gebruikt ten behoeve van de organisatie van de wedstrijd en zullen worden verwerkt in overeenstemming met de Privacyverklaring van STG en met de toepasselijke wetgeving betreffende de bescherming van de persoonlijke levenssfeer (met inbegrip van de Verordening (EU) 2016/679 betreffende de bescherming van natuurlijke personen in verband met de verwerking van persoonsgegevens (GDPR). Enkel indien de deelnemer zijn of haar uitdrukkelijke toestemming verleent met het verwerken van de persoonsgegevens voor andere doeleinden, zal STG gemachtigd zijn om de deelnemer te contacteren in verband met promoties, aanbiedingen, informatie, wedstrijden, etc., afhankelijk van de gegeven toestemming. Deelnemers kunnen te allen tijde toegang hebben tot hun persoonlijke gegevens of verzoeken om deze te corrigeren of te verwijderen op de wijze zoals uiteengezet in de privacyverklaring van STG (zie hoger voor link). Het opgeven van valse, onvolledige of onjuiste gegevens kan leiden tot de uitsluiting aan deelname van de betrokkene.

 

Bij elk bezoek aan onze site wordt automatisch uw (tijdelijke)ip-adres herkend en zo mogelijk de site of e-mail van herkomst. We bewaren en gebruiken deze algemene bezoekgegevens niet als individuele (persoons)gegevens,maar alleen om de navigatie, bezochte pagina's van onze site te analyseren om hiermee de bekendheid, functionaliteit en inhoud van onze site (en e-mails) te kunnen verbeteren.

 

Wedstrijdverloop - De bijzondere wedstrijdvoorwaarden worden uiteengezet op de wedstrijdpagina. Die voorwaarden gelden bovenop de huidige algemene voorwaarden. In geval van tegenstrijdigheden tussen de bijzondere voorwaarden en de algemene voorwaarden primeren de bijzondere voorwaarden. De wedstrijd is een spel zonder enige aankoopverplichting. 

 

Prijs - De prijs die in het kader van de wedstrijd gewonnen kan worden, wordt vernoemd op de wedstrijdpagina. De winnaar kan de prijs niet omruilen of inwisselen (bv. in geld of in een andere prijs). De prijs moet door de winnaar in persoon opgehaald worden in een STG toonzaal. Hiervoor kan de winnaar gevraagd worden de identiteit aan te tonen. De toonzaal wordt in samenspraak met de winnaar gekozen. De winnaar verliest het recht op de prijs indien hij deze niet binnen de twee maanden na het aflopen van de wedstrijd opgehaald heeft. STG behoudt zich het recht om de prijs te overhandigen aan een andere deelnemer die als winnaar in aanmerking komt indien de oorspronkelijke winnaar het recht op de prijs verliest of afziet van de winst.

 

Fraude en misbruik -  STG houdt toezicht over het correcte verloop van de wedstrijd. Een of meerdere deelnemers die op welke manier dan ook, samen of alleen, hun winstkansen manipuleren of bedrieglijk verhogen kunnen worden uitgesloten van deelname. STG behoudt zich eveneens het recht voor om een deelnemer van deelname aan de wedstrijd uit te sluiten indien hij of zij in strijd handelt met de voorwaarden van dit wedstrijdreglement of met enige toepasselijke wetgeving. STG kan hier niet voor aansprakelijk worden gesteld.

 

Intellectuele eigendomsrechten - Indien de deelname aan de wedstrijd vereist dat de deelnemer een inzending (beeld, geluid,...) moet insturen, garandeert de deelnemer dat deze inzending geen inbreuk zal vormen op enige rechten, inclusief doch niet beperkt tot intellectuele eigendomsrechten en privacyrechten, van derden. De deelnemer garandeert aldus de toestemming te hebben bekomen van de eigenaars van de beelden of van de personen die te horen zouden zijn in of te zien zouden zijn op de inzending. De deelnemer vrijwaart STG voor aanspraken van derden in dit verband. De deelnemer gaat er bovendien mee akkoord dat zijn of haar inzending eigendom wordt van STG. De deelnemer doet hierbij afstand van enige rechten, inclusief doch niet beperkt tot intellectuele eigendomsrechten (bv. auteursrecht), op dergelijk materiaal. De deelnemer verleent het recht, onbeperkt in tijd en ruimte, aan STG om de inzending te wijzigen en te gebruiken, op welke manier dan ook, zonder enige vergoeding of nieuwe voorafgaande toestemming van de deelnemer.

 

Contact - Een deelnemer kan met vragen of opmerkingen over de wedstrijd terecht bij STG op de volgende wijze: e-mailen naar B2C@stg-group.be. STG gaat echter niet in op betwistingen in verband met de bewoordingen of interpretatie van de instructies en/of vragen in het kader van de Wedstrijd.

 

Geldigheid - Indien één of meerdere bepalingen van dit Wedstrijdreglement nietig, onwettig of niet-tegenstelbaar worden verklaard, zal deze de geldigheid van de overige bepalingen van deze overeenkomst niet aantasten. De bepaling in kwestie moet vervolgens worden geïnterpreteerd en/of vervangen worden door een geldige bepaling met eenzelfde doel en effect of door een gelijkaardige bepaling die de bepaling in kwestie zo dicht mogelijk benadert

 

Geschillen - STG en de deelnemer zullen eventuele geschillen in verband met deze wedstrijd of de interpretatie van dit wedstrijdreglement op minnelijke wijze proberen op te lossen. Bereiken zij geen oplossing, dan moet het geschil voorgelegd worden aan de bevoegde rechtbanken van de gerechtelijke afdeling waar de zetel van STG gelegen is. Zij zullen daartoe de exclusieve bevoegdheid hebben.

 

Toepasselijk recht - Dit Wedstrijdreglement is onderworpen aan het Belgisch recht

 

Verantwoordelijkheden organisator - STG verwerpt elke verantwoordelijkheid en kan niet verantwoordelijk gesteld worden voor het verlies of de vernietiging van de deelnamegegevens. STG kan evenmin verantwoordelijk gesteld worden indien de wedstrijdpagina niet toegankelijk is om reden van server- of internetproblemen. Deelname aan de wedstrijd impliceert kennis en aanvaarding van de specifieke kenmerken en de beperkingen van het internet, met name wat de technische prestaties betreft, het risico op onderbrekingen en meer in het algemeen de risico’s die inherent zijn aan elke verbinding en overdracht via het internet, de afwezigheid van beveiliging van bepaalde gegevens tegen eventuele omleidingen en de risico’s op besmetting door eventuele virussen op het netwerk. STG kan bijgevolg in geen geval aansprakelijk gesteld worden voor onder meer:

• transmissies via het internet

• slecht functioneren van het internet en/of gebruikte software

• de gevolgen van virussen, bugs, anomalieën en technische gebreken

• om het even welke technische, hardware- en softwaregebreken, van welke aard ook.

 

STG kan niet aansprakelijk worden gesteld voor rechtstreekse of onrechtstreekse schade ten gevolge van een onderbreking, om het even welke disfuncties, het uitsluiten van deelnemers of het beëindigen van de wedstrijd om welke reden ook. Dat geldt tevens voor elke rechtstreekse of onrechtstreekse schade die zou voortvloeien uit een verbinding met de wedstrijdpagina.

 

Verantwoordelijkheden deelnemers - Elke deelnemer moet alle nodige maatregelen nemen om zijn eigen gegevens en/of de softwareprogramma’s op zijn informatica-uitrusting en/of zijn site, te beveiligen tegen om het even welke aantasting. De verbinding met de wedstrijdpagina en de deelname aan de wedstrijd vallen onder de volledige verantwoordelijkheid van de deelnemers. In geen geval kan de deelnemer klacht indienen tegen STG voor de kosten die samengaan met de deelname. Georganiseerde deelnames en/of collectieve deelnames aan de wedstrijd zullen als onredelijk worden beschouwd en zullen vervolgens automatisch uitgesloten worden van de deelnames.

 

Deelname aan de wedstrijd houdt meteen de onvoorwaardelijke en integrale aanvaarding van dit reglement in, evenals elke beslissing die STG ter zake neemt.Over de actie of het wedstrijdreglement worden geen briefwisseling of telefoongesprekken gevoerd.

 

Dit wedstrijdreglement dateert van 7 december 2023. Als u vragen heeft betreffende het wedstrijdreglement kan u zich wenden tot B2C@stg-group.be